Sarah Charlesworth
Lakshmi,  1999
Fuji crystal archive print
44 x 34"
Ed. 8